นำเข้าแรงงานต่างด้าวmouและรีไซเคิลแรงงานต่างด้าว
เว็บไซต์แรงงานต่างด้าวmou
นำเข้าแรงงานต่างด้าว รีไซเคิลแรงงาน รีไซเคิลแรงงานต่างด้าวพม่า กัมพูชา ลาว ต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
แรงงานต่างด้าวราคาถูกที่สุด แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
นำเข้าแรงงานต่างด้าว
รีไซเคิลแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวราคาถูกที่สุด
ผลงานป้อนแรงงานสู่ตลาดแรงงาน
ติดต่อนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ข่าวดี!!! สำหรับผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป..เรามีข้อเสนอที่คุณปฎิเสธไม่ได้..
เจอเราคุณโชคดี
 
  พวกเราคือกลุ่มบริษัทพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าว
โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาวและกัมพูชา ในการจัดส่ง
แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ตามสัญญาทวิภาคี (MOU) ระหว่างประเทศกับ
ไทย-พม่า ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และคลุกคลีในวงการแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เราพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อสนองต่อความต้องการของท่าน


"บริการเป็นกันเอง ถูกทั้งราคา ถูกทั้งกฎหมาย"
"เพราะรอยยิ้มของท่าน คือความสุขของเรา"

เรารับเป็นตัวแทนจัดหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
 ค่าบริการแค่ x,xxx บาท
 ใช้เอกสารหลักฐาน ดังนี้

 1. คำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU)   ดาวน์โหลด
 2. หนังสืออนุญาตให้จ้างคนต่างด้าว (ใบโควต้า)
 3. หนังสือแสดงรายละเอียดความต้องการแรงงาน (Demand Letter)  ดาวน์โหลด
 4. หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney)   ดาวน์โหลด
 5. สัญญาจ้างงาน (Employment Contract)  ดาวน์โหลด
 6. กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร ได้แก่ สำเนาหนังสือการจดทะเบียน สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 

เอกสารที่ใช้ยื่นกับ สำนักงานจัดหางานพื้นที่

 • Demand Letter
 • โควต้าแรงงาน (ปีปัจจุบัน)
 • สัญญาจ้าง 1 ชุด (มี 4 แผ่น)
 • หนังสือรับรองบริษัท 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาผู้รับมอบอำนาจ(กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้ยื่นด้วยตัวเอง)
 • แผนที่ที่ตั้งบริษัท
 •  

  เอกสารที่ใช้ดำเนินการนำเข้าแรงงาน

  1. ชุดมอบอำนาจ 8 ชุด ประกอบด้วย
   
 • มอบจำนวนคน 2 ชุด
 •  
 • มอบช่วง 6 ชุด
 •  
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 8 ชุด
 •  
 • หนังสือรับรองบริษัท 8 ชุด
 •   หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นให้ประทับตรายางของบริษัทพร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม
  2. รูปถ่าย
   
 • ป้ายสถานประกอบการและป้ายสถานประกอบการถ่ายพร้อมกับ agency อย่างละ 1 รูป
 •  
 • ลักษณะงานที่ต้องทำ อย่างน้อย 6 รูป
 •  
 • สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ อย่างละ 1-2 รูป
 •  
 • ที่พักคนงาน 2-4 รูป
 • 3. สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างและข้อกำหนดความต้องการของนายจ้าง
   
   
  แรงงานราคาถูก
   
   
   
   
   

  นำเข้าแรงงานต่างด้าวmou
  และรีไซเคิลแรงงานถูกกฎหมาย

  แค่โทรฯ มา....ก็ได้แล้ว...

  ขอบคุณค่ะ!!!...ที่ใช้บริการ

   

  Copyright 2012 : www.แรงงานอาเซียน.com All Rights Reserved Contact webmaster : ashi.worker@gmail.com